انجام پروژه با آردوینو, پروژه با آردوینو

رطوبت ساز اتوماتیک با آردوینو

رطوبت ساز اتوماتیک با آردوینو:

این پروژه رطوبت ساز اتوماتیک با آردوینو به گونه ای طراحی شده است که رطوبت ساز بتواند به طور خودکار روشن و خاموش شود تا رطوبت خاص و راحت هوا حفظ شود.

اقلام مورد نیاز:

آردوینو یونو Arduino UNO
سنسور دما و رطوبت DHT11 (بازسازی شده)
سنسور دما و رطوبت DHT11
ال سی دی آبی LCD Blue 2*16
LED 5m Red ال ای دی قرمز (oval)
مقاومت 10 کیلو اهم 1/4 وات
مقاومت 330 کیلو اهم 1/4 وات
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات
پتانسیومتر 10 کیلو اهم
برد برد سایز متوسط breadboard
سیم برد بردی 40 تایی دو سر نری
ماژول بخار سرد آلتراسونیک 550 چراغ دار

پک اقلام مورد نیاز:


هنگامی که رطوبت محیط زیر 50٪ است، رطوبت ساز اتوماتیک با آردوینو را به طور خودکار روشن کنید.

درباره این پروژه رطوبت ساز اتوماتیک با آردوینو:
سازنده این دستگاه رطوبت ساز اتوماتیک با آردوینو در بوستون درس می خواند وقتی متوجه شد که هوا بسیار خشک است به خصوص در عصر به این ایده رسید که اگر رطوبت ساز بتواند به طور خودکار روشن و خاموش شود تا رطوبت خاص و مناسب هوا حفظ شود. بنابراین من یک روز کامل را صرف طراحی مدارها و برنامه نویسی کردم.


در اینجا یک ویدیو است.

ویدئو:
فیلم

کد:

کد

#include "DHT.h"
#include "LiquidCrystal.h"

#define DHTPIN 10
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup()
{
 dht.begin();
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.print("TEMP: ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 float c = dht.readTemperature(true);
 float h = dht.readHumidity(true);
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print((c - 35) * 0.5556);
 lcd.print((char)223);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("HUMI: ");
 lcd.setCursor(6, 1);
 lcd.print(h);
 lcd.print(" %");
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
// init------------------------------------
}

void loop() {
 int a = 1;
 float c = dht.readTemperature(true);
 float h = dht.readHumidity(true);
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print((c - 35) * 0.5556);
 lcd.print((char)223);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("HUMI: ");
 lcd.setCursor(6, 1);
 lcd.print(h);
 lcd.print(" %");
//-------------------------------------------- 
 if (h < 50){
 digitalWrite(9, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
 delay (250);
 digitalWrite(6, LOW);
 delay (250);
 digitalWrite(6, HIGH);
 delay (250);
 digitalWrite(6, LOW);
 // send pulse 2X-----------------------------
 while (a = 1){
 delay(1000);
 float c = dht.readTemperature(true);
 float h = dht.readHumidity(true);
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print((c - 35) * 0.5556);
 lcd.print((char)223);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("HUMI: ");
 lcd.setCursor(6, 1);
 lcd.print(h);
 lcd.print(" %");
 // LCD--------------------------------------
 if (h >= 55){
 digitalWrite(6, HIGH);
 delay (250);
 digitalWrite(6, LOW);
 digitalWrite(9, LOW);
 break;}
 }
 }
}

شماتیک ها:
مدار

منبع این مطالب:

https://create.arduino.cc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز است که تابع گوگل است سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.